چگونه فرزندمان رابرای دیکته نویسی بهترآماده کنیم؟

قبل از برنامه ریزی هماهنگی چشم و دست بهتر است اول برتری یا غلبه طرفی چشم، دست و پا رامشخص نمایید. در اکثر افراد سمت راست بدن غلبه دارد ولی در بعضی افراد سمت چپ غالب است یا دست و پای راست و چشم چپ غالب است.باانجام تست های زیر غلبه طرفی رامشخص نمایید.

۱- یک مقوا و یا کاغذ لوله شده رابه کودک دهید و بخواهید که هدف کوچکی را از داخل سوراخ این لوله نگاه کند، چشمی که مورد استفاده قرار گیرد غالب است.

۲-توپ پلاستیکی را در فاصله چند متری کودک قرار دهید و بخواهید شوت کند، پای مورد استفاده پای برتراست.

۳-موبایل خود را در زمانی که کسی پشت خط است به کودک بدهید ببینید جلوی کدام گوش قرار می دهد.

۴-سوزنی به کودک بدهید و از او بخواهید نخ کند با هر دستی این کار را انجام دهد آن دست غالب اوست.

اگر کودک غلبه طرفی کامل دارد می توان تمرین ها را شروع کرد.

گرغلبه طرفی درسه اندام راست ویک اندام چپ بود بایدسعی شود ازاندام چپ کمتراستفاده شود.

اگربرتری دردواندام راست ودواندام چپ بود بایدسعی شودغلبه به سمتی که دست غالب دران سمت هست داده شود.

اگربخواهیم درچشم راست غلبه طرفی ایجادکنیم ازیک عینک پلاستیکی بهره می بریم به این شکل که طلق سمت راست این عینک راجداکرده وبه طلق سمت چپ یک تکه کاغذ بچسبانیم وانگاه کودک تمرین های هماهنگی دست وچشم راانجام دهد.

بهتراست این تمرین ۱۵دقیقه درروز برای سه تاچهار هفته انجام شود.

عدم برتری جانبی همیشه مشکل سازنیست اما وجود برتری جانبی می تواند کارآیی فرد راافزایش دهد.

تمرین هایی برای تقویت هماهنگی چشم ودست

۱-انداختن توپ ابری در حلقه مینی بسکت

۲-ماهیگیری با استفاده ازنوعی اسباب بازی که باروشن کردن کلید، صفحه گردان آن که در شیارهایش ماهی های پلاستیکی قرار گرفته است، می چرخد و موجب بازو بسته شدن دهان ماهی ها شده و در همین زمان کودک باید با قلاب، ماهی ها رابگیرد

۳-کوبیدن میخ:بهتراست ازوسیله ای چوبی یا پلاستیکی به این منظور تهیه شده وقطعات استوانه ای چوب یاپلاستیک که نقش میخ راایفا می کند ,استفاده نمایید.

۴-تیراندازی باتفنگ های پلاستیکی به سوی هدف

۵-انداختن توپ چسبناک به سوی هدف معین

۶-انداختن حلقه های پلاستیکی دورچوبی که به صورت عمودی قرارگرفته است.

۷-بازی باتوپ وراکت پینگ پنگ

۸-بازی بولینگ

۹-پیچاندن نخ دوره غرغره

۱۰-حمل یک لیوان اب دردست موقع راه رفتن ،به شرطی که نریزد.

۱۱-حمل یک زنگوله ،با راه رفتن آرام وسریع به نحوی که به صدادرنیاید

۱۲-یک چوب بیست سانتی یا مداد راروی انگشت دست قراردهد.

۱۳-چند شکل هندسی را روی کاغذرسم کنید سپس ازکودک بخواهیددورآن راقیچی کند

۱۳-بازی پینک پنگ

۱۴-گرفتن وپرتاب کردن توپ

۱۵-تیله بازی انجام دهید

۱۶-بازی یک قل دوقل

۱۷-انداختن وگرفتن دوپرتقال بایک دست

۱۸-دوختن

۱-ابتدا دوتصویر راانتخاب کنید ویک به یک به کودک نشان دهید سپس تصویرها رامخفی کنید وازاوبخواهید که جزئیات تصاویرراشرح دهد.

۲-همان تمرین بالا راباسه تصویر انجام دهید.اگرکودک قادربه یاداوری ان باشد درمرحله بعدازچهارتصویر استفاده کنید واین تمرین رابه همین ترتیب ادامه می دهیم تا حافظه دیداری کودک به طبیعی برسد.

۳-یک تصویرشلوغتربه کودک نشان دهیدوازکودک بخواهید درجزئیات دقت کند هروقت خودکودک اجازه داد ،تصویررا دورمی کنیدوسوالاتی درمورد اجزا تصویر می پرسید.تعدادی ازنکات به خاطرش مانده وتعدادی رافراموش کرده است ،دوباره همان تصویررابه کودک نشان دهید ودوباره بعدازمخفی کردن تصویر سوالاتی بپرسید با تکراراین تمرین حافظه دیداری کودک تقویت خواهدشد.

۴-تعدادی اسباب بازی رابه کودک نشان می دهیم ویکی ازچند اسباب بازی را دورازتوجه کودک برمی داریم وسپس باپارچه روی انها رامی پوشانیم ازکودک می خواهیم بابلندکردن پارچه. اسباب بازی حذف شده را نام ببرد

تماس با ما

تلفن: ۹۱۹۶۰۹۸۱۸۵ (۹۸+)

ایمیل: info@maood.ir

شهرزیبا. بلوار جوانمردان نبش فرساد غربی ساختمان کورش پلاک ۸طبقه سوم واحد۲۰

درباره مؤسسه

بنیادقرانی ولی عصر(عج) در غرب تهران در زمینه های قرآنی شامل حفظ تخصصی دوساله و چهارساله؛ حفظ موضوعی؛ آموزش تفسیر و مفاهیم قران؛ مهارت آموزی قرائت قران از سطح مبتدی تا پیشرفته و حفظ و روخوانی کودکان و مهدقرآن وهمچنین آموزش تخصصی نهج البلاغه شامل مربیگری؛ عرفان عملی با دستورات نهج البلاغه و تفسیر نهج البلاغه و نیز آموزش های مهارت افزائی و روانشناسی خانواده فعال می باشد.